چه کسانی می‌توانند سهامدار شوند؟

شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.

ماده ۸ و ۹ قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح
می باشد:

  • داشتن تابعیت ایران
  • عدم ممنوعیت قانونی و مجر
  • خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
  • در خواست کتبی عضویت
  • تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
  • عدم عضویت در تعاونی مشابه

شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.

اعضاء تعاونی سهامی عام چه شرایطی دارند؟

۱

ایرانی الاصل یا دارای تابعیت ایران هستند

۲

هر سنی می‌توانند داشته باشند (حتی نوزادین)

۳

درخواست عضویت را پر کرده باشند (کتبی یا اینترنتی)

۴

دلش برای شوش و توسعه آن بتپد