ماموریت ما

ماموریت ما ایجاد مشارکت عمومی و استفاده از پتانسیل های بلقوه شهرستان شوش در جهت رشد و شکوفایی منطقه

اهداف ما

۱

سرمایه گذاری، ایجاد و مشارکت در پروژه های عمرانی و ساختمانی

۲

شناسایی، پایش و سرمایه گذاری در فرصت های کشاورزی

۳

شناسایی فرصت ها و سرمایه گذاری در صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی

۴

جذب گردشگری ایرانی و خارجی با توجه به پتانسیل های شهرستان

۵

فعالیت در زمینه حوزه های خدماتی مورد نیاز شهرستان از قبیل امور آموزشی فرهنگی، بهداشتی، مشاوره ای و حمل و نقل

۶

شناسایی فرصت ها و سرمایه گذاری در صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی

۷

ایجاد کلینیک کارآفرینی و کسب وکار در جهت یاری رساندن به بنگاه های شهرستان

۸

جذب سرمایه گذار ایرانی و خارجی در جهت اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی