معاونت ورزش و امور جوانان

تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان شوش دانیال(ع)

معاونت ورزش و جوانان با هدف ایجاد بستر رشد و تعالی، شادی و نشاط، اشاعه فرهنگ ورزش و سلامت در بین سهام داران، ذینفعان تشکیل و اهداف زیر را دنبال می کند.

 

اهداف معاونت ورزش و جوانان

  • پایش تحصیلی جوانان با توجه به پتانسیل های سرزمینی
  • برگزاری مسابقات ورزشی محلی و فرا محلی
  • تشکیل تیم های ورزشی با توجه به پتانسیل ها و استعدادهای منطقه
  • آموزش های فرهنگی ویژه جوانان و بانوان
  • تشکیل کمیته استعداد یابی جوانان
  • توسعه ورزش و و پرورش نیروی بدنی و تقویت روجیه سالم در سطح شهرستان
  • برنامه ریزی در جهت ارتقاء ورزش همگانی و روستایی
  • برنامه ریزی در جهت ایجاد امکان ورزشی در سطح شهرستان
  • هدایت و حمایت تیم های ورزشی شهرستان