معاونت فرهنگی و اجتماعی

تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان شوش دانیال(ع)

درست است که هدف اصلی تعاونی اقتصاد شهرستان و اعضاء است اما داشتن اقتصاد خوب بدون داشتن انسان ها خوب بدست نمی آید.

وظیفه و هدف اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی، احترام گذاشتن به کرامت انسانی است، ما تمام توان خود را در جهت ارتقاء کرامت انسانی اعضاء تعاونی و اهالی محترم شوش به کار خواهیم گرفت.

 

اهداف معاونت فرهنگی و اجتماعی

  • مدیریت محتوایی فرهنگی و ارتباطی با اعضاء
  • برنامه ریزی، سامان دهی و زمینه سازی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی
  • برگزاری جشنواره های فرهنگی
  • برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز حوزه های فرهنگی و اجتماعی
  • ارائه و ترویج الگوهای نوین فرهنگی و اجتماعی
  • رشد خودآگاهی و مهارت های زندگی اعضاء
  • تقویت فضای نشاط، طراوت و امید به آینده در اعضاء