معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان شوش دانیال(ع)

این معاونت هسته اصلی فکری و برنامه ریزی تعاونی می‌باشد. وظیفه اصلی آن ایجاد سازمانی یادگیرنده با نیروهای خلاق، مسئولیت پذیر و پاسخگو می‌باشد.

سیاست گذاری و برنامه ریزی تعاونی در این معاونت صورت گرفته و تامین اعتبار و تخصیص بودجه برای اجرای برنامه های واحد های تخصصی بر عهده این معاونت می‌باشد.

اهداف معاونت توسعه مدیریت و منابع

  • ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی
  • سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع منابع انسانی
  • سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع جهت تامین اعتبار، مدیریت سبز و مدیریت هزینه ها
  • تدوین و به روز رسانی اسناد استراتژیک تعاونی
  • تدوین سیاست ها در جهت مدیریت راهبردی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
  • تنظیم و پیشنهاد بودجه برای واحد ها و معاونت های تعاونی
  • اتخاذ تدابیر لازم در جهت تامین نیازها و امور رفاهی اعضاء
  • ارزشیابی عملکرد مستمر واحد ها و معاونت های تعاونی
  • راهبری و نظارت بر عملکرد اعتبارات، تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت حساب ها و اسنا مالی