معاونت اقتصادی

تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان شوش دانیال(ع)

والاترین هدف تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان تحول آفرینی در شهرستان شوش با تاکید بر سودآوری سهام داران و سرمایه گذاران در این تعاونی می باشد.

شاید بتوان گفت معاونت اقتصادی مهم ترین بخش اجرایی شرکت تعاونی باشد زیرا این معاونت با در اختیار گرفتن سرمایه های اعضاء و کارسازی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف و نظارت بر آن وظیفه اصلی رشد و سودآوری تعاونی را بر عهده دارد.

 

اهداف معاونت اقتصادی

  • تدوین دستور العمل اجرایی طرح ها، برنامه ها و سیاست ها اقتصادی تعاونی
  • پژوهش و بررسی پتانسیل های اقتصادی موجود شهرستان شوش و استان خوزستان
  • پژوهش و بررسی طرح حهای اقتصادی در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و بازرگانی
  • پژوهش و برسی طرح های اقتصادی در حوزه های توزیعی و خدماتی
  • برنامه ریزی شناسایی صنایع موجود در شهرستان و مشارکت و سرمایه گذاری در این صنایع
  • زمینه سازی برای جذب و هدایت سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و بازرگانی
  • بازرگانی تولیدات صنعتی و کشاورزی شهرستان در سطح بین المللی
  • پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی مرتبط با تعاونی و اعضاء
  • هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع کالا و مایحتاج اعضاء تعاونی