تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای سهام دار شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰% (بیست درصد)

طبق ردیف دوم بند “ج” ماده ی ۹ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که هیچ نوع تخفیف حق بیمه برای شرکت های سهامی عام، در قانون پیش بینی نشده است.

تخفیف ۲۵ درصدی درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه ی تعاونی های متعارف و سهامی عام

طبق تبصره ی ششم ماده ی ۱۱ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که هیچ نوع تخفیف مالیاتی برای شرکت های سهامی عام، به شکل قانون در نظر گرفته نشده است.

تعاونی های سهامی عام از تسهیلات بانک توسعه ی تعاون به عنوان سازمان تامین و حمایت مالی تخصصی بخش تعاون می توانند استفاده نمایند.

طبق بند “و” ماده ی ۹ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که شرکت های سهامی عام، از حمایت هیچ بانک تخصصی برخوردار نیستند.

حمایت از تعاونی ها ( ۲۰% بیشتر از بخش غیرتعاونی) در کلیه ی مواردی که دولت برای حمایت از شرکت های غیر دولتی مشوق های را به جز مالیات ها،ارائه می نماید.

طبق بند “ب” ماده ی ۹ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که هیچ نوع مشوقی برای شرکت های سهامی عام، در قانون پیش بینی نشده است.

پرداخت یارانه ی سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی تعاونی صورت می پذیرد.

طبق ردیف چهارم بند “ج” ماده ی ۹ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که هیچ یارانه ای  برای سود تسهیلات بانکی شرکت های سهامی عام، به صورت قانون در نظر نگرفته اند.

تعاونی های سهامی عام می توانند از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی در مواردی که توان تامین ضمانت ندارند، استفاده کنند.

طبق تبصره ی ۱ بند “و” ماده ی ۹ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که چنین حمایت ویژه ای برای شرکت های سهامی عام، به عمل نمی آید.

تعاونی های سهامی عام می توانند اتحادیه تشکیل داده و عضو اتاق تعاون شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

طبق ردیف هفتم ماده ی ۱۲ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا

درحالی که تاسیس چنین سازمانی برای شرکت های سهامی عام، به صورت قانون وجود ندارد.