دبیرخانه سهام داران

دبیرخانه سهام داران در واقع پل ارتباطی فی ما بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران و سهامداران شرکت می باشد.

سهام داران از طریق این دبیرخانه از آخرین اطلاعیه ها و فعالیت های شرکت آگاه شده و می‌توانند نظرات، ایده ها و انتقادات خود را به تعاونی انتقال دهند. هدف اصلی فعالیت های این دبیرخانه تسهیل امور سهام دران و اعضاء محترم تعاونی می باشد.